Hänvisningar till förvaltningslagen

Viktig information angående hänvisningar till Förvaltningslagen
En viktig lag som vi inom sotningsverksamheten måste förhålla oss till är Förvaltningslagen när det kommer till våra förelägganden i samband med brandskyddskontroller. Det är bl.a. i Förvaltningslagen som vi kan hitta besvärshänvisningarna till hur en fastighetsägare kan överklaga ett föreläggande.

Om ni tidigare har hänvisat till 19 § i Förvaltningslag (SFS 1986:223), så är detta fel då vi fick en ny förvaltningslag förra året. I den nya förvaltningslagen (SFS 2017:900) så finner vi även detta med tjänsteanteckningar som har diskuterats den senaste tiden.

Hänvisning i samband med kommunikation
Enligt nya förvaltningslagen ska en myndighet ge som är part det material som är av betydelse för ett beslut. Myndigheten ska även ge en part möjlighet att yttra sig över materialet innan myndigheten tar beslut om t.ex. föreläggande. Detta ska alltid ske om det inte är uppenbart obehövligt.

När vi då kommunicerar med en part enligt förvaltningslagen så är korrekt hänvisning till att parten har rätt att yttra sig innan ett beslut, 25 § i Förvaltningslag (SFS 2017:900).

Enligt förvaltningslagen finns det ingen direkt tidsbegränsning på hur lång tid en fastighetsägare har möjlighet att inkomma med ett yttrande i ärendet. Detta är därmed ett beslut som får tas i varje enskilt fall. Dock kan 3 veckor anses som lämplig tid för att inkomma med ett yttrande då det är denna tid en fastighetsägare har på sig att överklaga ett beslut.

Att kommunikationen kan anses som uppenbart obehövligt skulle t.ex. vara att brandskyddskontrollanten och fastighetsägaren gemensamt går igenom det som noteras på plats samt att det är uppenbart att fastighetsägaren är överens med kontrollanten. Myndigheten får även avstå från kravet på kommunikation om det finns ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse i att beslutet meddelas omedelbart. Detta skulle kunna vara om bristen är så pass allvarlig att det föreligger en omedelbar fara för person eller egendom.

Hänvisning i samband med beslut/föreläggande
Precis som i tidigare förvaltningslag så har den som påverkas av ett myndighetsbeslut rätt att överklaga detta. Rätt hänvisning blir numera att parten har rätt att överklaga beslutet enligt 43 § i Förvaltningslag (SFS 2017:900) samt att överklagandet ska ske inom 3 veckor från den dag då den dag då den som överklagar fick del av beslutet, enligt 44 § i Förvaltningslag (SFS 2017:900).

Fotnot: SSR kommer under sommaren/hösten arbeta med att utveckla Ritz i att ge det verksamhetsstöd som kommer att behövas för att kommunikation via tjänsteanteckningar och uppföljning av förelägganden m.m. ska underlättas.

Johan Schön
Teknisk konsulent, SSR

Publicerad: 5:e juni 2019. 

Arbetsmiljösäker Sotning

SSR har gett tekniska rådet i uppdrag att utforma en branschstandard för en mer arbetsmiljösäker sotning. Ordförande i tekniska rådet, Håkan Melin, beskriver nedan historiken och upplägget inför framtiden. 

Bakgrund
Kort efter att besiktningskonceptet SSR Godkänd Besiktning sjösattes så föddes en idé om att skapa en liknande branschstandard för förrättningen sotning/rengöring. Tekniska rådet fick under 2011 – 2012 uppdraget att skapa ett SSR Godkänd Sotning. Detta uppdrag bestod i att hitta en metod som var bra ur flera aspekter: den skulle ge ett ökat skydd mot sotbränder, den skulle kunna användas oavsett beläggning och metoden skulle kunna användas oavsett kanalform eller förändring, etc.

Tekniska rådet kom fram till att det var den så kallade stavmetoden som bäst uppfyllde kriterierna i den kravspecifikation man fått. Under tiden så växte det fram en önskan att det även skulle kunna presenteras ett resultat av metoden och att man eventuellt skulle kunna använda fler metoder.

Tekniska rådet ville därefter ha en mer konkret beställning av uppdraget och arbetade ett tag med olika förslag och synpunkter. Under kongressen 2017 blev vi medlemmar presenterade av en studie sammanställd av Martina Berglund (Linköpings Universitet) som gav oss i branschen alarmerade signaler att vi som yrkesmän är exponerade i större utsträckning än övriga yrkesgrupper av skadliga cancerogena ämnen. Framförallt genom polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Vidare så inträffade även ett antal svåra fallolyckor på olika håll i landet, där vi dessutom vet att vi är överrepresenterade i skadestatistiken.

Så gemensamt och unisont insåg vi i tekniska rådet att en inriktningsändring av vårt utförande vid sotning/rengöring måste utgå från att det är säkert utifrån medarbetarens hälsa och säkerhet.

Parallellt har arbete pågått i SSR och Kommunals arbetsmiljögrupp, som inrättades i samband med det nya riksavtalet 2017. Gruppen har gjort riskanalyser, analyserat möjliga åtgärder och aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön för landets sotare. Parterna är eniga om att en viktig del i förbättringen av arbetsmiljön innebär ändringar i rutiner och arbetsmetoder. Detta för att minska exponeringen av sot och andra partiklar och att minimera risken för fall från tak.

Pilotutbildning
Under mars 2018 genomfördes en pilotutbildning med utgångspunkt i arbetsmiljö och säkerhet. Vid kursen deltog SSR:s styrelse, VU, Tekniska råd och SSR:s kanslipersonal.

Kursen var indelad i tre olika större delar där deltagarna återigen fick stifta bekantskap med den studie från Linköpings Universitet som tidigare nämnts. En av delarna handlade om takskydd och vilka regler vi har som bransch att rätta oss efter. Utbildningen innehöll även en presentation över hur man använder stavtekniken och skyddsutrustning, och att man utför detta med undertryck i kanalen för att minimera att skadliga partiklar tränger ut i samband med rengöring. Detta utfördes dels via ett teoripass och dels via ett praktiskt pass.

En slutlig riskinventering gjordes i samband med att kursen avslutades och deltagarna ansåg gemensamt att detta var rätt väg att gå.

Nuvarande uppdrag
Vid SSR:s styrelsemöte i maj fick tekniska rådet i uppdrag att ta fram en branschstandard för arbetsmiljösäker sotning och att undersöka möjligheterna för att införa en certifieringsordning för att utföra nämnda förrättning. Vidare fick tekniska rådet i uppdrag att ta fram en tidsstudie för utförandet av arbetsmiljösäker sotning, ett uppdrag även kansliet fick att knyta kontakt med SKL för att delta vid denna studie.

För att förvalta detta uppdrag har tekniska rådet bildat en arbetsgrupp att under hösten ta fram ett underlag för att på bra sätt reda ut begreppet och sätta ramar för vad ”Arbetsmiljösäker Sotning” innebär och hur man utför det på ett bra sätt.

Arbetsläge
I skrivande stund har Krets 6 haft ett möte under våren 2018 där man informerat om arbetsmiljösäker sotning. Under oktober månad kommer Krets 3 att utföra en arbetsmiljökurs där tonvikten på innehållet kommer att vara detsamma som presenterades under den nämnda pilotkursen i mars 2018.

Tonvikten i det innehållet är framförallt att vi kommer att utföra sotningen nedifrån basen av anläggningen med hjälp av stavar och roterande verktyg. Detta kommer att ske med att objektet är väl förtäckt och att det har skapats ett undertryck via en dammsugare som har en filtrering så att inte skadliga partiklar skall läcka in i utrymmet man vistas i.

Grundförutsättningen är att vi inte skall gå upp på taket för att minimera fallolyckor. I de fall det inte går att utföra sotning från basen och man måste beträda taket, så ska arbetstagaren var fastspänd/förankrad så att risken för en fallolycka även i det fallet minimeras.

Den branschstandard som är under arbete kommer på ett bra sätt beskriva hur de olika momenten utförs och hur arbetstagaren skall använda sin skyddsutrustning. Kort och gott hur man utför ”Arbetsmiljö Säker Sotning”.

Håkan Melin
Ordförande, Tekniska Rådet

Publicerad: 10:e oktober 2018

Riksavtal

SSR upprättar tillsammans med Kommunal ett kollektivavtal som reglerar arbetarnas villkor inom hela sotningsbranschen. Under aktuell avtalsperiod har dessutom tre arbetsgrupper tillsatts: Arbetsmiljö, Arbetstider och Yrkesutbildning. Avtalet i sin helhet hittar ni nedan:

Riksavtal 2017-2020
Tillägg §10

FR2000

Aktuell branschstandard och tips på revisorer hittar ni på www.fr2000.se. SSR upprättar ett lagregister varje år, ni hittar detta nedan:

Lagregister 2020
Förändringar 2020

Policy
SSR har tagit fram ett gäng policy för olika delar av sitt arbete. Dessa är fritt fram för förbundets medlemmar att använda i sin egen verksamhet.

Alkoholpolicy
Integritetspolicy
Riktlinje för betalkort
Riktlinje för representation
Riktlinje för resor i förbundets regi

Kontrollboken
SSR och SKL har kommit överens om en tolkning av vad som ska ingå i kontrollboken:

Kontrollboken
Logotyp
SSR:s logotyp för medlemmar finns i två utföranden: PNG-fil som passar bra till webben, mailsignatur och liknande. EPS-filerna är till för tryck på exempelvis bilar. För att öppna EPS-filerna krävs ett specifikt program, exempelvis Illustrator. Båda filvarianterna finns i zip-filerna nedan:

SSR Logotyp Medlem (Färg)
SSR Logotyp Medlem (Guld)

Bildbanker

Nedan hittar ni ett gäng bildbanker som är fritt för SSR:s medlemmar att använda i sin kommunikation och marknadsföring. 

Bildbank 1
Bildbank 2
Bildbank 3
Bildbank 4
Bildbank 5