Sotarbranschens syn på upphandlingar

En upphandlande kommun har frihet att definiera och bestämma vad som ska upphandlas och vilka mervärden som ska premieras, så länge de grundläggande principerna för upphandling följs.

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund är en bransch- och arbetsgivarorganisation som arbetar för att Sveriges sotningsföretag ska ha de bästa förutsättningarna för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Nedan följer några punkter som vi anser är av stort värde när en kommun upphandlar sotning och brandskyddskontroll.

Upphandla brandförebyggande arbete
Allt oftare ser vi upphandlande kommuner som ställer krav som har ingen eller liten betydelse för det brandförebyggande arbetet. Dessa krav kan sällan motiveras av upphandlaren utifrån medborgarens behov eller förväntan. Kraven riskerar därmed att fördyra uppdraget och/eller att fokus i upphandlingens egentliga syfte kommer i andra hand. Den upphandlande kommunen ska kunna motivera samtliga krav som ställs vid upphandling.

Upphandla kompetens
Fackmannamässigt och seriöst sotningsarbete kräver kompetens. En upphandlande kommun ska säkerställa att leverantören har tillräckliga personalresurser och att dessa har relevant kunskap om arbetet. En leverantör som dessutom aktivt arbetar med kompetensutveckling ska premieras.

Upphandla arbetsmiljö
Sotarna verkar i en miljö där det finns flera olika riskfaktorer. De exponeras bland annat för kolpartiklar, polyaromatiska kolväten (PAH), metaller och metalloider, förbränningsgaser och damm, men även lösningsmedel och i viss mån asbest. Sotarna arbetar dessutom på hög höjd, vilket innebär en risk för allvarliga fallolyckor, både vid tillträde till tak och under arbete på tak. Den upphandlade kommunen ska säkerställa att leverantören arbetar aktivt med att främja en god arbetsmiljö.

Upphandla utveckling
Att köpa existerande produkter och tjänster på marknaden är bra, men driver i sig inte innovation. Att upphandla sotningstjänster utifrån ett utvecklingsperspektiv kan därför bli ett viktigt incitament för branschen att utveckla nya arbetsmetoder, verktyg och förhållningssätt. Detta stärker det brandförebyggande arbetet, bidrar till kompetensutveckling och en möjlighet för branschens företag att förbättra sin verksamhet.

Upphandla uppföljning
Bristfällig kontroll och uppföljning av upphandlade sotningstjänster är tyvärr vanligt förekommande. En bra uppföljning säkerställer kvaliteten på de levererade tjänsterna och att leverantören följer de krav som är avtalade. Det säkerställer också en god konkurrens och ger förutsättningar för bra beställarkompetens internt inför framtida upphandlingar. Det skapar dessutom trovärdighet och en bra affärsrelation mellan kommun och sotningsföretag.

Upphandla ett gemensamt uppdrag
Uppdragen rengöring och brandskyddskontroll hör ihop. Då kompetensutveckling är en väsentlig del i tanken om att kunna erbjuda personalen ett attraktivt arbete, så är det en självklarhet att båda uppdrag upphandlas gemensamt. Vid separerade uppdrag så riskerar utbildningssystemet att slås isär, då incitamenten att kompetensutveckla sin personal blir små och möjligheterna till vidareutbildning minskar.

Upphandla hållbarhet
Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Genom att upphandla hållbart kan en kommun säkerställa den goda affären sett till hela livscykeln. Att upphandla sotningstjänster med längre avtalstider bidrar till schyssta arbetsvillkor, mindre miljöpåverkan och större möjlighet att uppnå 100 % leveransuppfyllnad.

Upphandla med hänsyn till lokala förhållanden
En lyckad upphandling av sotningstjänster tar hänsyn till lokala förhållanden. Som exempel har en glesbygdskommun längre transportsträckor mellan sotningsobjekten. Vid sotning i en skärgårdskommun kan tillgången till yrkesmässigt utrustade båtar vara avgörande. Utmaningen vid sotning i storstäder är bland annat dyrare lokalkostnader och möjlighet till parkering. Beroende var i landet som upphandlingen sker så kan lokala väderförhållande spela in. En lyckad upphandling av sotningstjänster är anpassad till den specifika kommunens förutsättningar.

Publicerad: 12:e oktober 2022.

Upphandling av sotningstjänster

Sotarbranschen i Sverige har tagit fram åtta punkter som vi anser är viktiga att ta hänsyn till vid upphandling av sotningstjänster. Dessa hittar du till vänster.

Vi tycker dessutom att en upphandlade kommun bör:

  • vara ute i god tid
  • samla in kunskap kring hur sotningsverksamheten fungerar
  • ha en dialog med befintlig entreprenör

Vi på förbundet hjälper gärna till. Hör av er till oss när ni planerar ny upphandling så kan vi bolla era tankar och idéer.

Om ni redan har kommit en bit på vägen så tittar vi gärna på ert anbudsunderlag och ger feedback.