Hänvisningar till förvaltningslagen

Viktig information angående hänvisningar till Förvaltningslagen
En viktig lag som vi inom sotningsverksamheten måste förhålla oss till är Förvaltningslagen när det kommer till våra förelägganden i samband med brandskyddskontroller. Det är bl.a. i Förvaltningslagen som vi kan hitta besvärshänvisningarna till hur en fastighetsägare kan överklaga ett föreläggande.

Om ni tidigare har hänvisat till 19 § i Förvaltningslag (SFS 1986:223), så är detta fel då vi fick en ny förvaltningslag förra året. I den nya förvaltningslagen (SFS 2017:900) så finner vi även detta med tjänsteanteckningar som har diskuterats den senaste tiden.

Hänvisning i samband med kommunikation
Enligt nya förvaltningslagen ska en myndighet ge som är part det material som är av betydelse för ett beslut. Myndigheten ska även ge en part möjlighet att yttra sig över materialet innan myndigheten tar beslut om t.ex. föreläggande. Detta ska alltid ske om det inte är uppenbart obehövligt.

När vi då kommunicerar med en part enligt förvaltningslagen så är korrekt hänvisning till att parten har rätt att yttra sig innan ett beslut, 25 § i Förvaltningslag (SFS 2017:900).

Enligt förvaltningslagen finns det ingen direkt tidsbegränsning på hur lång tid en fastighetsägare har möjlighet att inkomma med ett yttrande i ärendet. Detta är därmed ett beslut som får tas i varje enskilt fall. Dock kan 3 veckor anses som lämplig tid för att inkomma med ett yttrande då det är denna tid en fastighetsägare har på sig att överklaga ett beslut.

Att kommunikationen kan anses som uppenbart obehövligt skulle t.ex. vara att brandskyddskontrollanten och fastighetsägaren gemensamt går igenom det som noteras på plats samt att det är uppenbart att fastighetsägaren är överens med kontrollanten. Myndigheten får även avstå från kravet på kommunikation om det finns ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse i att beslutet meddelas omedelbart. Detta skulle kunna vara om bristen är så pass allvarlig att det föreligger en omedelbar fara för person eller egendom.

Hänvisning i samband med beslut/föreläggande
Precis som i tidigare förvaltningslag så har den som påverkas av ett myndighetsbeslut rätt att överklaga detta. Rätt hänvisning blir numera att parten har rätt att överklaga beslutet enligt 43 § i Förvaltningslag (SFS 2017:900) samt att överklagandet ska ske inom 3 veckor från den dag då den dag då den som överklagar fick del av beslutet, enligt 44 § i Förvaltningslag (SFS 2017:900).

Johan Schön
Teknisk konsulent, SSR

Publicerad: 5:e juni 2019.

Taxor

Nedan hittar ni information om innevarande års taxor.

Sotningsindex (2023)
Indexuppräkning (2023)
Övertid och OB (2023)

FR2000

Aktuell branschstandard och tips på revisorer hittar ni på www.fr2000.se. SSR upprättar ett lagregister varje år, ni hittar detta nedan:

Lagregister 2023
Förändringar 2023

Logotyp

SSR:s logotyp för medlemmar finns i två utföranden: PNG-fil som passar bra till webben, mailsignatur och liknande. EPS-filerna är till för tryck på exempelvis bilar. För att öppna EPS-filerna krävs ett specifikt program, exempelvis Illustrator. Båda filvarianterna finns i zip-filerna nedan:

Logotyp (Färg)
Logotyp (Guld/Svart)

Kontrollboken

SSR och SKL har kommit överens om en tolkning av vad som ska ingå i kontrollboken:

Kontrollboken

Bildbanker

Nedan hittar ni ett gäng bildbanker som är fritt för SSR:s medlemmar att använda i sin kommunikation och marknadsföring. 

Bildbank 1
Bildbank 2
Bildbank 3
Bildbank 4
Bildbank 5